Bepalings en woorwaardes

HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES IS BINDEND EN REGTENS AFDWINGBAAR
TEENOOR ALLE PERSONE (GEBRUIKERS) WAT DIE JIP WEBTUISTE OF ENIGE DEEL
DAARVAN (DIE JIP WEBTUISTE) GEBRUIK IN TERME VAN ARTIKEL 21 VAN DIE
WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE EN TRANSAKSIES VAN 2002.
DIEGENE WAT DIE JIP WEBWERF OM WATTER REDE OOK AL GEBRUIK, ONDERWERP
HULSELF AAN EN STEM TOE TOT DIE BEPALINGS, VOORWAARDES EN
PRIVAATHEIDSBELEID VAN JIP SOOS HIERONDER UITEENGESIT.

'N AFSKRIF VAN DIE EKT WET KAN AFGELAAI WORD BY:
http://www.polity.org.za/pdf/ElectronicCommunications.pdf

DEFINISIES EN INTERPRETASIE

a. Verwysings na die JIP webtuiste of inhoud sluit in enige deel daarvan;
b. Verwysings na die gebruiker(s) verwys na enige persoon wat die JIP webtuiste besoek, nieteenstaande die feit dat só 'n person slegs die tuisblad van die JIP webtuiste besoek het;
c. Verwysings na die enkelvoud sluit die meervoud in, en andersom; en
d. Buiten dat skakels binne hierdie bepalings en voorwaardes na kopiereg kennisgewings en wetgewing as deel van hierdie bepalings en voorwaardes beskou moet word, ingevolge afdeling 11 van die EKT Wet,
sal die feit dat sommige van of al hierdie skakels nie-operasioneel mag wees, nie 'n rol speel in die geldigheid en interpretasie van hierdie bepalings en voorwaardes nie.


1. ALGEMEEN
1.1www.jip.co.za
is die aanlyntuiste van JIP, Suid-Afrika se
grootste Afrikaanse jeugpublikasie wat Maandae in Die Burger, Beeld en
Volksblad verskyn. JIP bied die jongste nuus van reg rondom die
wêreld. Met 'n klem op bekendes, musiek, skolenuus, skolesport, modes,
tegnologie, vermaak en ander nuus wat jong mense sal interesseer.

1.2 JIP inhoudvennootskappe binne Naspers sluit in Die Burger,
Beeld, Volksblad en nuus24. Ander verskaffers van inligting word ook
gebruik. Agentskappe wat nie geaffilieer is aan Media24 nie, het hul
eie bepalings en voorwaardes, en gebruikers word verbind tot daardie
bepalings en voorwaardes as inhoud op die JIP webtuiste oorspronklik
van sulke agentskappe afkomstig is.


2. GOEDGEKEURDE GEBRUIK EN LISENSIE
2.1. JIP lisensiëer die gebruiker om die inhoud van die JIP webtuiste te besigtig, kopiëer, aflaai en te druk, onderhewig aan die volgende voorwaardes:
2.1.1 Sulke inhoud mag slegs gebruik word vir persoonlike, opvoedkundige en/of nie-kommersiële doeleindes; en
2.1.2 Enige herproduksie of kopie van inhoud vanaf die JIP webtuiste sluit in die volgende kopiereg: © JIP 2009. ALL REGTE VOORBEHOU.
2.2 Inhoud van die JIP webtuiste mag nie gebruik of uitgebuit word vir enige kommersiële en nie-private doeleindes nie, sonder die
voorafgaande geskrewe toestemming van JIP nie.
2.3 Gebruikers mag slegs die JIP webtuiste gebruik en toegang daarna verkry vir wettige doeleindes.
2.4 Die gebruik van die JIP webtuiste se inhoud in elektroniese "clipping" dienste of verpersoonlikde nuusdienste sal slegs toegelaat
word indien sulke elektroniese dienste of verpersoonlikde nuusdienste:
2.4.1 Nie die hele artikel kopiëer of aanbied soos dit op die JIP webtuiste verskyn nie, en slegs 'n opsomming van die artikel se inhoud bied;
2.4.2 JIP erken as die bron van die inhoud;
2.4.3 'n Korrekte en werkende skakel bied na die bron van die inhoud of artikel op die JIP webtuiste;
2.4.4 Skrywers, joernaliste, fotograwe en derde party agentskappe erken soos hulle op die JIP webtuiste erken word; en
2.4.5 Die datum waarop die inhoud van die JIP webtuiste gebruik is in die opsomming van die inhoud insluit.
2.5 Die berging (caching) van die JIP webtuiste sal slegs toegelaat word indien:
2.5.1 Die doel van die berging is om die verdere verspreiding van die JIP webtuiste se inhoud meer effektief te maak;
2.5.2 Die gebergte inhoud mag nie op enige moontlike manier aangepas word nie;
2.5.3 Die gebergte inhoud moet ten minste elke 12 (twaalf) uur bygewerk word; en
2.5.4 Die gebergte inhoud verwyder of opdateer word indien JIP dit sou vereis.
2.6 Indien enige persoon inhoud van die JIP webtuiste gebruik op 'n wyse teenstrydig met die voorwaardes hierin uitengesit:
2.6.1 Behou JIP die reg om skadevergoeding te eis van só 'n persoon; en
2.6.2 Sal JIP nie aanspreeklik gehou word, op enige moontlike manier, vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid as gevolg van só
'n persoon, of enige derde party, se gebruik van sulke inhoud nie.
2.7 Hiperskakels na die JIP webtuiste vanaf enige ander bron, sal na die tuisblad van die JIP webtuiste verwys.
JIP sal nie op enige moontlike manier aanspreeklik gehou word vir
enige skade, verlies of aanspreeklikheid as gevolg van die gebruik van
JIP se inhoud nie, indien toegang tot sulke inhoud verkry is deur ‘n
hiperskakel wat nie direk na die JIP webtuiste se tuisblad skakel nie.
Persone wat skakels wil skep na inhoud wat nie op die tuisblad van die
JIP webtuiste verskyn nie, doen dit op eie risiko, maar hulle
onderneem om JIP te vrywaar teen enige verlies, aanspreeklikheid of
skade, wat 'n gevolg mag wees van die gebruik van inhoud op die JIP
webtuiste, indien toegang tot sulke inhoud verkry is deur middel van
'n hiperskakel wat nie direk na die tuisblad van die JIP webtuiste
skakel nie. JIP is nie aanspreeklik vir diep skakeling (deep linking) aangesien
diep skakels nie aan hierdie bepalings en voorwardes onderhewig is
nie.
2.8 Gebruikers mag klein en redelike hoeveelhede inhoud wat
beskikbaar is op JIP aanhaal, slegs onder die volgende voorwaardes: só
'n aanhaling moet binne aanhalingstekens geplaas word; die skrywer
moet erken word; en 'n hiperskakel na die aangehaalde inhoud moet as
'n voetnota tot só 'n aanhaling geplaas word.
2.9 Geen persoon mag op enige manier die JIP webtuiste binne 'n
ander webwerf raam sonder JIP se voorafgaande geskrewe toestemming
nie.
2.10 Buiten bona-fide soekenjinoperateurs en die gebruik van die
soekfassiliteite wat op die JIP webtuiste vir gebruikers aangebied
word, mag geen persoon enige tegnologie of aanwendings (insluitende
webkruipers of webspinnekoppe) gebruik of probeer om te gebruik, om
inhoud van die JIP webtuiste vir enige doeleindes te deursoek of
kopiëer, sonder die voorafgaande geskrewe toestemming van JIP nie.
2.11 Alle lisensies en/of toestemmings wat toegestaan word in terme
van hierdie klousule 2 word aangebied op 'n nie-eksklusiewe en
nie-oordraagbare basis en mag ter enige tyd deur JIP getermineer of
gekanselleer word, sonder om redes daarvoor te bied.


3. INTELLEKTUELE EIENDOMSREG EN DOMEINNAAM GEBRUIK
3.1 Alle intellektuele eiendom op die JIP webtuiste, insluitende
maar nie beperk tot die: inhoud, ontwerpselemente, sagteware,
databasisse, teks, grafika, ikone en hiperskakels, is die eiendom van
of gelisensiëer aan JIP, en as sulks word dit teen skending beskerm
deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste.
Onderworpe aan die regte wat in klousule 2 gelisensiëer is, word alle
ander regte op intellektuele eiendom op die JIP webtuiste absoluut
voorbehou.
3.2 "JIP" is 'n geregistreerde handelsmerk en gebruikers onderneem
om nie die JIP handelsmerk of die "24" handelsmerk as 'n element van
'n domeinnaam of subdomeinnaam te gebruik nie, ondanks die feit dat só
'n domeinnaam gebruik mag word of die registrasie daarvan toegelaat
mag word, in terme van handelsmerk an/of konstitusionele wette.
Indien ‘n gebruiker gevra word om dit te doen, sal hy/sy onmiddelik
die gebruik van sulke domeinname staak en dit oordra aan Media24 Bpk,
op die gebruiker se onkoste.


4. SAGTEWARE EN TOERUSTING
Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om aan te skaf en te
onderhou, op sy/haar eie onkoste, die rekenaar hardeware, sagteware,
lyne en rekeninge nodig om toegang te verkry tot die Internet en die
JIP webtuiste.


5. VERKLARINGS VEREIS DEUR AFDELING 43 VAN DIE EKT WET
Toegang tot die dienste en inhoud beskikbaar op die JIP webtuiste
word geklassifiseer as "elektroniese transaksies" in terme van die EKT
Wet, dus het gebruikers die regte gedetailleerd in Hoofstuk 7 van die
Wet, en JIP is verplig om die volgende inligting te verklaar:
5.1 Die volle naam en wetlike status van die webtuiste
eienaar: JIP, 'n afdeling van Media24 Bpk, Reg. No. 1950/038385/06;
5.2 Straatadres: Nasperssentrum, Heerengracht 40, Kaapstad, 8000;
5.3 Posadres: Posbus 2271, Kaapstad, 8000;
5.4 Fisiese adres vir ontvangs van wetlike dienste: JIP, 14de
vloer, Nasperssentrum, Heerengracht, Kaapstad, 8000;
5.5 Kernbesigheid: JIP en Media24 Bpk se kernbesigheid is die
voorsiening van nuusinhoud, opvoedkundige inhoud en
vermaaklikheidsinhoud;
5.6 Die adresse van die JIP webtuiste is: www.JIP.com en www.JIP.co.za;

5.7 Lidmaatskap van self-regulerende of akkreditasie
entiteite: JIP is 'n lid van die "Online Publishers Association (OPA)"
en hou by die standaarde soos uiteengesit deur die Advertensie
Standaarde Owerheid (ASO);
5.8 JIP se gedragskodes: JIP se redaksionele beleid stem
ooreen met die praktyke soos uiteengesit in die Republiek van
Suid-Afrika se Grondwet.
5.9 Die handleiding van die eienaar van die JIP webtuiste wat
volgens afdeling 51 van die Wet op die Bevordering van Toegang tot
Inligting (Wet 2 van 2000) voorberei is, kan afgelaai word by:
http://www.naspers.com/pdfs/access_eng.pdf;

5.10 Bestuur: Die identiteite en kontakbesonderhede van die
JIP bestuurspan is beskikbaar by http://www.JIP.co.za;

5.11 Media24 Bpk se bestuursinligting is beskikbaar by:
http://www.media24.co.za/;

5.12 Koste: Toegang tot die JIP webtuiste se inhoud is gratis
vir enige persoon wat hou by hierdie bepalings en voorwaardes. Toegang
tot sommige bladsye op die JIP webtuiste mag beperk word tot persone
wat geregistreer het deur die "Ek wil inteken" funksie en/of persone
wat intekenare is van Beeld, Die Burger, of Volksblad. Nieteenstaande
die voorafgaande mag JIP in die toekoms fooie aan toegang tot die JIP
webtuiste heg;
5.13 Alternatiewe geskil resolusie: Onderhewig aan dringende
en/of tussentydse verligting, alle geskille rakende:
5.13.1 Toegang tot die JIP webtuiste;
5.13.2 Probleme om toegang tot die JIP webtuiste te kry;
5.13.3 Die dienste en inhoud beskikbaar op die JIP webtuiste; of
5.13.4 Hierdie bepalings en voorwaardes,

sal verwys word na arbitrasie in terme van die versnelde prosesse van
die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika, en sulke arbitrasie
verrigtinge sal in Kaapstad, in Engels geskied. Die arbitrasie
uitspraak sal finaal wees en die onsuksesvolle party sal die koste van
die suksesvolle party betaal op 'n skaal soos díe tussen prokureur en
eie kliënt. Die reëls van die Arbitrasie Stigting van Suid-Afrika mag
afgelaai word by die volgende webtuiste: http://www.arbitration.co.za ;

5.14 Afkoelperiode: So ver as prakties moontlik het gebruikers
die reg om dienste wat deur die JIP webtuiste aangebied word binne 7
(sewe) dae terug te gee indien sulke goedere of dienste nie gelys word
in afdeling 42 van die EKT Wet nie; en
5.15 Gebruikers mag klagtes rakende die JIP webtuiste indien
by JIP, Media24 Bpk, die Advertensie Standaarde Owerheid of die
"Consumer Affairs Committee".


6. VERANDERINGE EN BYVOEGINGS
JIP behou die uitdruklike reg, teen sy enkele and absolute
diskresie, om enige van die volgende te doen, ter enige tyd, sonder
voorafgaande kennisgewing:
6.1 Hierdie bepalings en voorwaardes te verander;
6.2 Die inhoud en/of dienste beskikbaar op die JIP webtuiste
te verander;
6.3 Enige aspek van die JIP webtuiste of diens(te) beskikbaar
op die JIP webtuiste te kanselleer en/of
6.4 Die sagteware en hardeware te verander wat vereis word vir
toegang tot en gebruik van die JIP webtuiste;


7. PRIVAATHEID
7.1 JIP sal alle verantwoordelike stappe neem om gebruikers se
persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule,
sal "persoonlike inligting" gedefiniëer word soos uiteengesit in die
Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000)
(WBTI). Die WBTI kan afgelaai word by
http://www.polity.org.za/html/govdocs/legislation/2000/act2.pdf

7.2 JIP mag die volgende persoonlike inligting van gebruikers
elektronies versamel, berg en gebruik:
7.2.1 Naam en van;
7.2.2 Geboortedatum;
7.2.3 Geslag;
7.2.4 Residensiële land
7.2.5 Naaste stad;
7.2.6 Nie-persoonlike kliekgewoontes en kliekpatrone;
7.2.7 E-pos adres; en
7.2.8 IP adres.
7.3 JIP versamel, berg en gebruik die bogenoemde inligting vir die volgende doeleindes:
7.3.1 Om die gebruiker te groet wanneer hy/sy die JIP webtuiste besoek;
7.3.2 Onderhewig aan die gebruiker se toestemming, om die gebruiker van feite verbonde aan sy/haar toegang tot en gebruik van
die JIP webtuiste in te lig;
7.3.3 Onderhewig aan die gebruiker se toestemming, om die gebruiker in te lig oor kompetisies en spesiale aanbiedinge van JIP
en/of sy verwante partye (affiliates);
7.3.4 Om vir die Gebruiker geteikende bemarking te bied
wanneer hy/sy die JIP webtuiste of die webtuiste van JIP se verwante
vennote besoek;
7.3.5 Om nie-personlike statistiese inligting aangaande leesgewoontes, kliekpatrone en toegang tot die JIP webtuiste saam te stel.
7.4 Die inligting hierbo uiteengesit word elektronies versamel deur die gebruik van koekies of word vrywillig deur die gebruiker
gegee. Gebruikers mag koekiegebruik onafhanklik vasstel deur hul blaaierstellings.
7.5 Die gebruiker mag kies om geen kommunikasie van JIP en/of sy verwante partye te kry nie.
7.6 JIP mag enige inligting van die gebruiker versamel, onderhou, spaar, saamstel, deel, openbaar maak en verkoop, onderhewig
aan die volgende voorwaardes:
7.6.1 JIP sal nie gebruikers se persoonlike inligting openbaar maak sonder die gebruiker se toestemming nie;
7.6.2 JIP sal slegs volgens wetlike vereistes sonder die gebruiker se toestemming inligting openbaar maak; en
7.6.3 JIP mag enige inligting wat nie verwant is aan een spesifieke individu nie saamstel, gebruik en deel.
7.7 JIP besit en behou alle regte tot nie-persoonlike statistiese inligting wat deur JIP versamel en saamgestel word.


8. HIPERSKAKELS NA DERDEPARTY WEBTUISTES
JIP mag hiperskakels na webtuistes bied wat nie deur JIP of
Media24 Bpk (teiken webtuistes) beheer word nie, en sulke skakels
impliseer nie enige goedkeuring of ondersteuning of aanbeveling van
die inhoud op sulke teiken webtuistes nie. JIP het nie redaksionele
beheer oor die inhoud op sulke teiken webtuistes nie, en sal nie op
enige moontlike manier aanspreeklik gehou word vir die toegang tot, of
probleme met vekryging tot toegang tot beskikbare inhoud op sulke
teiken webtuistes nie.


9. SEKURITEIT
9.1 JIP sal alle redelike stappe neem om die inhoud van die
JIP webtuiste asook die inligting wat oor gebruikers versamel is en
deur hulle aangebied word, teen ongemagtigde toegang en/of
blootlegging te beveilig. Maar JIP verskaf geen waarborg of impliseer
geensins dat die inhoud 100% veilig en betroubaar sal wees nie.
9.2 JIP is onder geen wettige verpligting om inhoud of
kommunikasies vanaf en na die JIP webtuiste te beveilig deur
enkriptering toe te pas nie, en is ook onder geen wetttige verpligting
om digitale verifikasie van enige blad op die JIP webtuiste te bied
nie.
9.3 Gebruikers mag nie, hetsy doelbewus of uit nalatigheid,
enige skadelike kode, soos rekenaarvirusse, op die JIP webtuiste of
die bediener en rekenaarnetwerk wat die JIP webtuiste ondersteun,
plaas nie. Buiten kriminele vervolging, sal enige persoon wat enige
skadelike kode op die JIP webtuiste plaas, hetsy doelbewus of uit
nalatigheid, sonder uitsluitsel vir JIP vrywaar en kwytskeld van enige
en alle aanspreeklikheid, skade en verliese, wat JIP en sy
geafilliëerde partye mag ly as gevolg van sulke skadelike kode.
9.4 Enige gebruiker wat enige van die misdrywe uiteengesit in
afdelings 85 tot 88 van die EKT Wet uitvoer sal, ondanks kriminele
agtervolging, aanspreeklik gehou word vir die nagevolglike
aanspreeklikheid, verlies of skades gely en/of opgedoen deur JIP en sy
geaffiliëerde partye. Die EKT Wet kan afgelaai word by:
http://www.polity.org.za/pdf/RegOfInterOfCommAct70.pdf


10. AFSTANDDOENING EN BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID
. 10.1 Onderhewig aan die stipulasies in afdelings 43(5) en
43(6) van die EKT Wet, indien van toepassing en so ver as wat wetlik
toegelaat word, sal JIP (insluitende sy eienaars, werknemers,
verskaffers, netwerk tegnici, agente en geaffiliëerde partye) nie
aanspreeklik gehou word vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid
van hoegenaamd enige aard, gely deur enigeen en as 'n gevolg van:
10.1.1 Toegang tot die JIP webtuiste;
10.1.2 Toegang tot webtuistes wat geskakel is met die JIP
webtuiste;
10.1.3 Probleme om toegang tot die JIP webtuiste te kry;
10.1.4 Probleme om toegang te verkry tot webtuistes wat
geskakel is met die JIP webtuiste;
10.1.5 Inhoud beskikbaar op die JIP webtuiste;
10.1.6 Dienste beskikbaar op die JIP webtuiste;
10.1.7 Enige ander rede wat nie direk verband hou met JIP
se verregaande nalatigheid nie.
10.2 Die JIP webtuiste word op 'n "voetstootse" basis
aangebied en is nie saamgestel om aan die gebruiker se inidividuele
vereistes te voldoen nie. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid
om hom- of haarself tevrede te stel, voordat daar in hierdie
ooreenkoms met JIP ingetree word, dat die inhoud en dienste beskikbaar
vanaf en deur die JIP webtuiste aan die gebruiker se individuele
vereistes voldoen en dat dit versoenbaar is met die gebruiker se
rekenaar hardeware en/of sagteware.
10.3 Inligting, idees en opinies wat op die JIP webtuiste
geplaas word mag nie as die professionele raad of amptelike opinie van
JIP beskou word nie, en gebruikers word aangeraai om professionele
raad te soek voordat enige stappe geneem word wat verband hou met die
inligting, idees of opinies wat op die JIP webtuiste uitgedruk word.
10.4 Hierdie webtuiste word primêr gemik op gebruikers in die
Republiek van Suid-Afrika en dus sal JIP nie, so ver soos die
Suid-Afrikaanse wet dit toelaat, aanspreeklik wees vir naamskending,
laster, skending van privaatheid of kopieregskending, in watter
formaat ook al, buite die grense van die Republiek van Suid-Afrika
nie.
10.5 Die bron van JIP se inhoud is verskeie derde partye,
byvoorJIP koerante, nuusagentskappe en vryskutjoernaliste, en JIP
oefen nie redaksionele beheer uit oor die inhoud gebied deur sulke
partye nie. JIP dien slegs as 'n elektroniese verspreidingsplatform
vir sulke derde-party inhoud. Dus sal JIP nie aanspreeklik gehou word,
op enige moontlike manier, vir naamskending, skending van privaatheid,
skending van persoonlikheid of kopieregskending wat betref die inhoud
op die JIP webtuiste wat nie deur JIP of sy werknemers geskep is nie.
10.6 JIP gee geen waarborge of maak geen vertoë dat alle
inhoud en dienste wat op die JIP webtuiste beskikbaar is in alle
gevalle waar, korrek en foutloos sal wees nie. JIP sal alle redelike
stappe neem om die kwaliteit en akkuraatheid van die inhoud op JIP te
verseker.
10.7 JIP gee geen waarborge en maak geen vertoë dat die JIP
webtuiste te alle tye beskikbaar sal wees nie. Gebruikers erken dat
die JIP webtuiste nie beskikbaar mag wees nie as gevolg van bywerking
of ander redes buite die redelike beheer van JIP, insluitende maar
nie beperk tot virusinfeksie, kragonderbreking of ander natuurkragte
of rampe.


11. VERWYDERING EN KORRIGERING VAN INHOUD
Gebruikers word aangemoedig om onwaar, onakkurate, lasterlike,
onwettige, skending- en/of enige ander skadelike inhoud wat op die JIP
webtuiste beskikbaar is aan JIP te rapporteer, en JIP onderneem om
sulke inhoud of enige deel daarvan reg te maak en/of te verwyder,
indien die persoon wat sulke inhoud rapporteer, redelike gronde bied
om die vermeende aard van die inhoud te bewys.


12. BYDRAES
Hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik is die ooreenkoms
tussen JIP™ en jou, die gebruiker van hierdie webtuiste, in geheel.
Enige nalating van JIP™ om enige reg of toelating in hierdie Bepalings
en Voorwaardes vir Gebruik uit te oefen of af te dwing, sal onder geen
omstandighede dien as kwytskelding van só 'n reg of voorsiening nie.
12.1 Gebruikers mag hul persoonlike opinies, boodskappe en
idees bydra tot die JIP webtuiste en gespreksforums beskikbaar op die
JIP webtuiste.
12.2 Gebruikers onderneem om nie inhoud tot die JIP webtuiste
by te dra wat onwettig, lasterlik, inbreuk maak, teisterlik of obseen
is, kommersiële of persoonlike bemarking insluit, godslasterlik,
onwaar, onakkuraat of skadelik is nie, en JIP behou die reg om sulke
inhoud te verwyder in terme van klousule 11 hierbo.
12.3 JIP filter of oefen nie redaksionele beheer uit oor
gebruikers se bydraes nie en sal nie aanspreeklik gehou word, op enige
moontlike manier, vir gebruikers se bydraes nie.
12.4 Die gebruiker vrywaar en hou JIP nie aanspreeklik ten
opsigte van enige aanspreeklikheid, eis, skade of verlies wat 'n
gevolg mag wees van die gebruiker se bydrae(s) op die JIP webtuiste.


13 ONDERSKEPPING VAN KOMMUNIKASIE
13.1 Onderhewig aan die voorsienings van die Regulasie van
Onderskepping van Kommunikasie (RIK) Wet 70 van 2002, stem die
gebruiker in tot JIP se reg om alle kommunikasies wat deur die
gebruiker na die JIP webtuiste, sy personeel of sy werknemers gestuur
of bygedra is, te onderskep, stop, filter, lees, uitvee, bloot te lê
en te gebruik. Die RIK Wet kan afgelaai word by:
http://www.polity.org.za/pdf/RegOfInterOfCommAct70.pdf

13.2 Onderhewig aan die voorsienings van die EKT Wet, stem die
gebruiker in en erken dat die toestemming wat die gebruiker in
klousule 31.1 voorsien, voldoen aan die "geskrewe" vereiste.


14. ALGEHELE OOREENKOMS EN SKEIBAARHEID
14.1 Hierdie Bepalings en Voorwaardes vir Gebruik is die
ooreenkoms tussen JIP en die gebruiker in geheel, en dit sal voorkeur
geniet bó enige afstanddoening en/of wetlike kennisgewings wat aan
enige kommuniksie of bydraes geheg is wat deur JIP van die gebruiker
af ontvang word.
14.2 Sou JIP versuim om enige reg of voorsiening uit te oefen
of af te dwing, sal dit onder geen omstandighede dien as ‘n
kwytskelding van só ‘n reg of voorsiening nie.
14.3 Indien enige bepaling of voorwaarde soos hierin
uiteengesit as onafdwingbaar of ongeldig bevind word, sal daardie
bepaling(s) of voorwaarde(s) skeibaar wees van die res van hierdie
bepalings en voorwaardes. The bepalings en voorwaardes wat oorbly bly
steeds afdwingbaar en toepaslik.


15. OOREENKOMS IN TERME VAN AFDELING 21 VAN DIE EKT WET
Die gebruiker en JIP stem saam dat:
15.1 Die gebruiker verbonde sal wees aan hierdie bepalings en
voorwaardes, en hierdie ooreenkoms gesluit word in Kaapstad op die
tydstip wanneer die gebruiker vir die eerste keer die JIP webtuiste
oopmaak of onmiddellik nadat die gebruiker toestemming gegee het soos
vereis tydens die “Teken my in” proses;
15.2 Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet) vanaf
die gebruiker geadresseer aan JIP sal slegs as ontvang deur JIP beskou
word as JIP daarop reageer;
15.3 Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet)
geaddresseer aan die gebruiker vanaf JIP sal as ontvang deur die
gebruiker beskou word, soos uiteengesit in afdeling 23(b) van die EKT
Wet;
15.4 Databoodskappe (soos gedefiniëer in die EKT Wet) vanaf
die gebruiker geaddresseer aan JIP sal beskou word as geskep en
gestuur deur die gebruiker van binne die geografiese grense van
Suid-Afrika af;
15.5 Elektroniese handtekeninge, enkripsie en/of verifikasie
word nie vereis vir geldige elektroniese kommunikasie tussen die
gebruiker en JIP nie; en
15.6 Die gebruiker stem in en waarborg dat die databoodskappe
wat na Nuus 24 gestuur word vanaf ‘n rekenaar, IP adres of mobiele
toestel, wat deur die gebruiker gebruik of besit word, persoonlik
gestuur en/of goedgekeur is deur die gebruiker.


16. TOEPASLIKE EN HEERSENDE WETTE
Die JIP webtuiste word bedien, beheer en bedryf vanuit die
Republiek van Suid-Afrika en as sulks is onderhewig aan
Suid-Afrikaanse wetgewing, toegepas deur die Suid-Afrikaanse howe, en
bepaal die gebruik of probleme met die gebruik van die JIP webtuiste,
sy inhoud, dienste en hierdie bepalings en voorwaardes.


17. REGSKOSTES
JIP sal nie aanspreeklik gehou word vir kostes deur die gebruiker
aangegaan om professionele raad te ontvang in verband met hierdie
bepalings en voorwaardes nie.

© 24.com. Hierdie bepalings en voorwaardes mag nie gebruik of
herproduseer word sonder die voorafgaande toestemming van Media24 Bpk